بیتابیانی
دکترای تخصصی مشاوره و روان درمانی
دانشجوی‌نخبه‌مقطع‌ارشدو‌دکتری
دانش‌آموخته‌دانشگاههای‌تهران
علامه‌طباطبایی‌،علوم‌تحقیقات

درمان‌تخصصی:
– آسیب‌های‌روانی‌باقیمانده‌ازگذشته/ تروماتراپی
– دردهای‌جسمانی‌بامنشأ عصبی/ سایکوسوماتیک
– اختلالات‌اضطرابی‌‌حادومزمن/ وسواسهای مقاوم به درمان، پنیک، فوبیاها
– روانکاوی‌کوتاه‌مدت موضوعی

null